Sutarties bendrosios sąlygos

1. UAB „Neste Lietuva“ (toliau ir - mes arba „Neste“) įsipareigoja atidaryti Jums (toliau ir - Klientas) „Neste“ sąskaitą ir suteikti atsiskaitymo priemonę (kortelę/-es ir/ar „Truck+“, ir/ar virtualią kortelę/-es, susietą/-as su mobiliąja programėle, ir/ar kt.), kurią Jūs užsisakote pildydami sutarties anketą arba „Neste“ ekstranete, kur apibrėžtos atsiskaitymo priemonės naudojimo sąlygos (įskaitant taikomus mokesčius) ir kurią naudodami Jūs galėsite atsiskaityti už prekes ir  paslaugas (už automobilių plovimo bei valymo paslaugas galima atsiskaityti tik kortele) mūsų degalinėse, esančiose Lietuvoje, ir už prekes ir paslaugas „Neste“ prekės ženklu pažymėtose degalinėse Latvijoje, Estijoje bei kitose interneto tinklalapyje www.neste.lt nurodytose šalyse. Už visas prekes ir paslaugas, pirktas pasinaudojus atsiskaitymo priemone (taip pat už prekes ir paslaugas, pirktas užsienyje), Jūs mokate UAB „Neste Lietuva“.
2.1. Atsiskaitymo priemonių tipai (pirkimo limitai skelbiami www.neste.lt, skiltyje „Kortelės“.):
2.1.1. Kortelės. Kortelių rūšys:
- PK1 kortelė galioja mokant už visų rūšių degalus, t. y. benziną, „Neste Futura“ dyzeliną, „Neste Pro Diesel“, „Neste MY“, „AdBlue“, stiklų ploviklį, taip pat automobilių plovimo ir valymo paslaugas.
- PK4 kortelė galioja mokant už „Neste Futura“ dyzeliną, „AdBlue“ ir stiklų ploviklį.
- PK5 kortelė galioja mokant už „Neste Futura“ dyzeliną, „Neste Pro Diesel“, „Neste MY“, „AdBlue“ ir stiklų ploviklį.
2.1.2. „Truck+“. Tai yra greitesnė ir saugesnė degalų pylimo sistema, kuriai nereikalinga degalų kortelė. Sistemos užsakymui, prašome užpildyti anketą, esančią interneto tinklalapyje 
www.neste.lt.
2.1.3. Virtuali kortelė. Virtualią kortelę įmonei galima užsisakyti prisijungus prie „Neste“ ekstraneto, privačiam asmeniui – sukuriama automatiškai užsakant plastikinę kortelę. Virtuali kortelė galioja ją susiejus su mobiliąja programėle „Neste” degalinėse mokant už tuos produktus, kurie pasirenkami užsakymo metu.“
3. Priimdami iš mūsų atsiskaitymo priemonę Jūs įsipareigojate saugoti ją, kad atsiskaitymo priemonė nepatektų asmenims, neturintiems teisės ja naudotis, saugoti ją nuo sugadinimo, elektromagnetinių laukų poveikio, o gautą PIN kodą įsiminti, laikyti paslaptyje ir voką su kodu sunaikinti (jei taikoma).
4. Pametę ar kitaip praradę atsiskaitymo priemonę ar jos kontrolę, Jūs turite informuoti mus ir apmokėti už viską, kas buvo pirkta mokant prarasta atsiskaitymo priemone iki vienos valandos po pranešimo mums telefonu apie atsiskaitymo priemonės kontrolės praradimą. Mes įsipareigojame bet kuriuo paros metu priimti Jūsų pranešimus apie prarastą atsiskaitymo priemonės kontrolę telefonu (8 5) 212 3357 ir per 1 valandą po pranešimo blokuoti atsiskaitymo priemonę. Po pranešimo telefonu Jūs turite nedelsdami raštu (el. paštu) mums patvirtinti pranešimą apie prarastą atsiskaitymo priemonės kontrolę.
5. Visuomet galite užsisakyti papildomą(-as) atsiskaitymo priemonę(-es), prisijungę prie „Neste“ ekstraneto ir joje pateikę prašymą mums.
6. Jei atsiskaitymo priemonę perduodate naudotis savo darbuotojams, Jūs turite juos informuoti apie asmens duomenų tvarkymą pateikdami žemiau nurodytą informaciją:
- „Neste“ tvarkys tokius darbuotojo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, atsiskaitymo priemonės numeris, įsigytų prekių, paslaugų rūšis, kiekis, pirkimo data ir vieta. Šiuos duomenis „Neste“ teiks Klientui. Duomenys bus gaunami tiesiogiai iš Kliento darbuotojų ir (ar) „Neste“ grupės įmonių. Duomenys bus tvarkomi teisėto intereso pagrindu 120 mėn. nuo pirkimo. Kliento darbuotojų vardai ir pavardės bus tvarkomi tik atsiskaitymo priemonės galiojimo metu. Duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo, nuolaidų suteikimo ir atsiskaitymų administravimo tikslu. Duomenų gavėjai bus paslaugų teikėjai, bankai, „Neste“ grupės įmonės, IT paslaugų teikėjai, rinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai, kredito kontrolieriai ir kiti tinkamą paslaugų teikimą tikrinantys asmenys, mokėjimų bei sąskaitų išrašymo paslaugų teikėjai, kiti partneriai;
- darbuotojas turi šias teises: teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ar juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti perkelti jo duomenis; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie teises galima gauti pateikus užklausą el. paštu korteles@neste.com;
- kontaktinius „Neste“ duomenis, nurodytus šioje sutartyje.
7. Norėdami gauti atsiskaitymo priemonę(-es), Jūs turite užpildyti tuščius sutarties anketos laukelius, susipažinti su bendrosiomis sąlygomis ir pasirašyti sutartį. Sutarties pasirašymu taip pat bus laikomas ir apsikeitimas sutartiniais dokumentais paštu, faksu, el. paštu ar kitomis Šalių sutartomis priemonėmis. Šios bendrosios sąlygos kartu su anketa, specialiosiomis sąlygomis (jei jos yra ruošiamos) ir bet kokiais jų pakeitimais sudaro bendrą sutartį.
8. Prieš pradėdami naudotis „Neste“ debeto atsiskaitymo priemone Jūs turite papildyti savo „Neste“ sąskaitą. Pirmoji įmoka turi būti ne mažesnė kaip 60 Eur kiekvienai debeto atsiskaitymo priemonei. Vėlesnių įmokų suma neribojama, tačiau likutis Jūsų „Neste“ sąskaitoje visą laiką turi būti teigiamas. Pinigus reikia pervesti į vieną iš žemiau nurodytų sąskaitų:
- Nr. LT08 7300 0100 0011 9901, „Swedbank“, AB;
- Nr. LT76 7044 0600 0799 1918, AB SEB bankas;
- Nr. LT73 4010 0424 0238 6622, „Luminor Bank“, AB.
Pavedime reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą ir Kliento operacijos numerį. Atliekant pirmąjį mokėjimą nurodomas tik Kliento juridinio asmens pavadinimas.
9. Prieš suteikiant kredito limitą kredito atsiskaitymo priemonei ir sutarties galiojimo metu mums paprašius Jūs privalote pateikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų už paskutinius ataskaitinius metus kopijas finansinei būklei įvertinti.
10. Jei naudojate kredito atsiskaitymo priemonę, už Lietuvoje pirktas prekes ir už paslaugas (už plovimo bei valymo paslaugas galima atsiskaityti tik kortele) turite sumokėti mums pagal pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Už užsienyje pirktas prekes ir paslaugas turite sumokėti mums eurais pagal pateiktą ataskaitą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo ataskaitos išrašymo. Mokėjimo pavedime reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą ir Kliento operacijos numerį, kuris nurodytas anketoje.
11. Pavėlavę pervesti pinigus, privalote sumokėti mums 0,07 % nuo įsiskolinimo sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą kalendorinę dieną po sąskaitos apmokėjimo termino pabaigos (atskiro reikalavimo apmokėti delspinigius mes neturime pateikti).
12. Mes įsipareigojame kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną išrašyti Jums PVM sąskaitą faktūrą ir (ar) atsiskaitymo priemonės(-ių) naudojimo ataskaitą (už užsienyje pirktus degalus pateikiama tik ataskaita) ir kito mėnesio trečiąją darbo dieną pateikti ją internetu į „E-pay“ sistemą arba, Jums užsisakius, pateikti interneto banke. Sąskaitos ir (ar) ataskaitos gavimo data atitinkamai laikoma jos pateikimo internetu į „E-pay“ sistemą ar interneto banką kalendorinė diena. Pakartotinis vienos PVM sąskaitos faktūros kopijos siuntimas gali būti apmokestintas 2,5 Eur mokesčiu. Pakartotinai PVM sąskaitos faktūros siunčiamos tik gavus išankstinį mokėjimą už šią paslaugą.
13. Nepaisant to, kad ši sutartis gali būti pasirašoma kitu metu, po Jūsų pasirašymo (pakanka ir sutartyje nurodyta tvarka el.paštu mums atsiųstos Jūsų pasirašyto dokumento kopijos) ir po to, kai „Neste“ išsiunčia Jums korteles ir/ar suteikia atsiskaitymo priemonę, sutartis galioja ir tampa vykdytina nuo specialiosiose sąlygose nurodytos įsigaliojimo datos, jei specialiosios sąlygos nėra ruošiamos, sutartis įsigalioja nuo datos, nurodytos sutarties anketoje, ir be atskiro pranešimo nustoja galioti, kai pasibaigia visų pagal sutartį išduotų kortelių/atsiskaitymo priemonių galiojimo terminas ir jis neatnaujinamas (kortelė nustoja galioti/neatnaujinama, jei (i) kortelės neatsiimate 6 mėn., (ii) jei 6 mėn. iki kortelės galiojimo termino pabaigos nesinaudojote kortele ir (debetiniams klientams) jei kortelės sąskaitoje yra mažiau nei 5 eur) . Ši sutartis bet kurios iš šalių gali būti nutraukiama vienašališkai nenurodžius priežasčių, pranešus kitai šaliai prieš vieną mėnesį. Iki šios sutarties nutraukimo abi šalys turi atlikti visus tarpusavio atsiskaitymus.
14. Mes taip pat galime vienašališkai nutraukti sutartį pranešdami Jums raštu ir nesilaikydami sutartyje nurodyto įspėjimo termino, jeigu Jūs:
- ilgiau kaip 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos neatsiskaitote už prekes ar paslaugas;
- 2 kartus iš eilės pavėlavote laiku atsiskaityti;
- Klientas (tikrasis jo naudos gavėjas ir (arba) asmuo, turintis mažiausiai 50 % teisių į Klientą) yra arba bus įtrauktas į prekybos sankcijų sąrašą, pvz., Lietuvos, Suomijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir (arba) JAV (OFAC).
15. Mes turime teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti degalų pardavimą (blokuoti atsiskaitymo priemones), jei neatsiskaitėte laiku arba viršijote prekinio kredito limitą, arba nesilaikėte šių bendrųjų sąlygų 8, 9 punktuose numatytų įsipareigojimų, arba pasikeitus tikrajam Kliento naudos gavėjui ir (arba) asmeniui, turinčiam 50 % teisių į Klientą, nedelsiant nepranešėte apie tokį pasikeitimą, arba jei mes turime pagrindą manyti, kad Jūsų mokumas neatitinka suteikto prekinio kredito dydžio (pvz., pablogėja Jūsų finansiniai rodikliai, palyginti su buvusiais sutarties pasirašymo dieną ir (ar) gavome informacijos, kad Jūs nevykdote finansinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims ir (ar) Jūsų turtui (ar jo daliai) uždedamas areštas ir pan.). Esant bent vienai iš aukščiau šiame punkte nurodytų aplinkybių, mes turime teisę vienašališkai sumažinti prekinio kredito limitą. Sustabdę pardavimą į kreditą dėl aukščiau šiame punkte nurodytų aplinkybių, net ir po to, kai atsiskaitote, mes turime teisę neatnaujinti tolesnio pardavimo į kreditą, o Jums pageidaujant toliau pirkti prekes ir paslaugas, jas pardavinėti tik, jei Jūs  mokate avansu bei pasirašote atitinkamus sutarties pakeitimus.
16. Mes turime teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas, raštu prieš vieną mėnesį įspėję Jus ir pateikę Jums sąlygų pakeitimus. Jeigu nesutinkate (visiškai ar iš dalies) su sąlygų pakeitimais, Jūs privalote iki pakeitimų įsigaliojimo datos raštu informuoti mus apie savo nesutikimą. Šiuo atveju laikysime, kad nesusitarėme ir sutartis pasibaigs nuo pakeitimų įsigaliojimo datos. Sutartis gali būti keičiama ir Jūsų iniciatyva, o tokie pakeitimai įsigalioja po to, kai po Jūsų pasirašyto pakeitimo gavimo, mes patvirtiname pakeitimą mūsų programose.
17. Ginčai, kylantys iš šios sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos teisę. Klientai, kurie yra vartotojai, turi galimybę iš šios sutarties kilusius ginčus spręsti ir elektroniniu būdu, nesikreipdami į teismą. Pirmiausia, vartotojas raštu turi kreiptis į mus bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo mums neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus tokios pretenzijos vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
18. Visi rašytiniai pranešimai privalo būti siunčiami el. paštu arba paprastu paštu ir yra laikomi gautais kitą darbo dieną po to, kai yra išsiųsti iš vienos šalies sutartyje nurodyto adreso kitos šalies nurodytu adresu (jei siunčiama registruotu paštu - įteikimo metu). Pasikeitus šalies adresui ar kitiems rekvizitams, šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai šaliai. Neįvykdžiusi šio reikalavimo šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka sutarties sąlygų, arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
19. Šios sutarties specialiosios sąlygos (taip pat nurodytos anketoje) yra konfidenciali informacija.
20. „Neste“ garantuoja, kad „Neste“ tinkle parduodamo produkto kokybė atitinka produkto duomenų specifikaciją arba yra geresnė. „Neste“ nesiūlo jokios kitos produkto garantijos, nei apibrėžtos, nei išvestinės.
21. „Neste“ negali būti laikoma atsakinga už bet kokią netiesioginę (pasekminę) žalą, prarastą pelną ir pan. Ši nuostata netaikoma, jei žala padaryta dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo arba žala padaryta vartotojo turtui, taip pat „Neste“ tyčios ar didelio neatsargumo atveju.