Paslaugų teikimo sąlygos

Šiomis paslaugų teikimo sąlygomis (toliau – Paslaugų sąlygos) reglamentuojamas „Neste“ interneto svetainių, įskaitant Ekstranetą (toliau – Interneto svetainė), „Neste“ mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) ir „Neste“ nuolaidų kortelių (toliau - Nuolaidų kortelė), kartu vadinamų Paslaugomis, naudojimas. Paslaugų sąlygos yra privaloma Paslaugų sutarties tarp jūsų ir „Neste Oyj“ bei antrinių įmonių (toliau – „Neste“) dalis.

PASLAUGŲ APIMTIS IR SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

Atidžiai perskaitykite šias Paslaugų sąlygas. Įdiegdami Programėlę, užsisakydami Nuolaidų kortelę, užsiregistruodami Paslaugų naudotoju ar kitaip naudodamiesi Paslaugomis, patvirtinate, kad perskaitėte šias Paslaugų sąlygas, jas supratote ir su jomis sutinkate.

Užsiregistravę Programėlėje gausite vienkartinę pasveikinimo žinutę su informacija apie programėlės funkcijas. Jūsų registracijos duomenys taip pat bus įtraukti į žaidimus, kuriuose už naudojimąsi programėle atsitiktinės atrankos būdu galėsite laimėti prizus.

Užsisakę Nuolaidų kortelę, kuri turi galiojimo laiką (žiūrėti ant kortelės nugarėlės), prieš jo pabaigą gausite vienkartinę priminimo žinutę apie artėjančią kortelės galiojimo pabaigą.

JŪSŲ, KAIP NAUDOTOJO, ĮSIPAREIGOJIMAI

Paslaugų tikslas – gerinti Jūsų kaip kliento patirtį sudarant galimybę valdyti Paslaugas ir plėtoti mūsų veiklą siūlant Jums Interneto svetainę ir Programėlę su visomis jų funkcijomis. 

Laikykite savo prieigos kodą ir slaptažodį konfidencialiai ir niekam jų neatskleiskite. Privalote reguliariai keisti savo prieigos kodą ir slaptažodį ir iškart informuoti „Neste“, kai sužinote arba įtariate, kad jūsų slaptažodį kas nors sužinojo.

Sutikdami su šiomis Paslaugų sąlygomis, prisiimate visą atsakomybę už veiksmus, atliktus naudojantis jūsų naudotojo paskyra, Esktranetu, jūsų įdiegta Programėle ar Nuolaidų kortele. Taip pat prisiimate visą atsakomybę už mokėjimo operacijas ir kitus per Programėlę ar Ekstranetą prisiimtus įsipareigojimus. Norint naudoti tam tikras Paslaugų funkcijas, gali reikėti patvirtinti, kad jums ne mažiau kaip 18 metų. Norint naudoti Paslaugas ar jų funkcijas, taip pat gali būti reikalaujama atskiros registracijos arba taikomos kitos priemonės. Be to, „Neste“ turi teisę nesiūlyti jums Paslaugų ar kai kurių jų funkcijų. Pavyzdžiui, produktams, „Neste“ siūlomiems per Paslaugas, apmokėti būtinas atskiras sprendimas dėl jūsų kreditingumo.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Intelektinės nuosavybės teisės apima Paslaugas, jų turinį ir konfidencialią „Neste“, grupės įmonių ir galimų trečiųjų šalių informaciją. Draudžiama be leidimo kopijuoti ir dalytis Paslaugomis ir jų turiniu, nebent tai leidžiama šiomis Paslaugų sąlygomis. Be išankstinio rašytinio „Neste“ sutikimo neturite teisės:
– kopijuoti arba naudoti Paslaugų ar bet kokios jose esančios medžiagos kitiems tikslams nei numatyti Paslaugų teikimo sąlygose;
– parduoti, platinti ar kitaip perduoti Paslaugų ar jose esančios medžiagos trečiajai šaliai;
– kurti iš Paslaugų ar jose esančios medžiagos išvestinius kūrinius;
– naudoti Paslaugų ar jose esančios medžiagos komerciniais tikslais arba
– leisti imtis bet kurio iš aukščiau išvardintų veiksmų trečiajai šaliai.
Sutinkate nekopijuoti Interneto svetainėje pateikiamos medžiagos ar kitų duomenų. Galite atsisiųsti vieną Interneto svetainėje pateikiamos medžiagos kopiją į vieną kompiuterį ir naudoti asmeniniais nekomerciniais tikslais, išskyrus atvejus, kai gavote atskirą rašytinį „Neste“ leidimą naudoti kitokiai paskirčiai.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

Kiek leidžiama įstatymais, Interneto svetainėje esanti informacija pateikiama tik informaciniais tikslais, nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos, įskaitant garantijas dėl tinkamumo prekybai, intelektinės nuosavybės nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui. Jei Interneto svetainėje pateikiama nuoroda į trečiosios šalies interneto svetainę, tokia nuoroda yra skirta naudotojų patogumui ir „Neste“ neatsako už toje svetainėje pateikiamos informacijos turinį ar tikslumą. 

Kiek leidžiama įstatymais, „Neste“ jokiu būdu neatsako už žalą, įskaitant, be apribojimų, netiesioginę, pasekminę ar specialią žalą, tokią kaip pajamų arba pelno praradimas, laikinas veiklos sustabdymas arba duomenų ar informacijos praradimas, kylančią dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Interneto svetainės informacija.

„Neste“ neatsako už jokias netiesiogines išlaidas, žalą ar nuostolius (įskaitant draudimo įsigijimą), atsirandančius dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Paslaugomis. Be to, „Neste“ neatsako už nuostolius, patirtus dėl nenugalimos jėgos ar kito lygiaverčio neprognozuojamo įvykio, trukdančio „Neste“ veiklai.

„Neste“ negarantuoja, kad Paslaugos bus prieinamos be pertrūkių, ir neprisiima atsakomybės už duomenų praradimą ar galimus nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugos teikimo pertrūkio. Paslaugos ir Paslaugose išsaugoti duomenys gali būti laikinai nepasiekiami, pavyzdžiui, dėl serverio techninės priežiūros darbų, o duomenys ir kita medžiaga gali būti sunaikinta arba visam laikui prarasta dėl nenumatytų priežasčių. „Neste“ stengiasi kiek įmanoma anksčiau pranešti apie Paslaugų teikimo pertrūkius.

„Neste“ turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą arba uždrausti naudotis Paslaugomis ar jų dalimi, taip pat atsisakyti įvykdyti jūsų pirkimą ar kitus veiksmus, atliekamus naudojantis Paslaugomis, ypač dėl šių priežasčių:

i) saugos sumetimais;
ii) esant pagrindui įtarti, kad Paslaugos ar jų funkcijos naudojamos neleistinai, neteisėtai ar sukčiaujant,
arba
iii) jums naudojantis Paslaugomis ar jų funkcijomis būdu, kuris iš esmės prieštarauja šioms Paslaugų sąlygoms arba specialioms Paslaugų teikimo sąlygoms.
 
Dalyje Paslaugų gali būti pateikiama išankstinių pareiškimų apie „Neste“ veiklą, jos rezultatus ir finansinę būklę. Išankstiniais pareiškimais yra arba gali būti laikomi pareiškimai, kurie nėra pagrįsti istoriniais faktais. Išankstiniai pareiškimai grindžiami vyraujančiais lūkesčiais ir prielaidomis. Jie priklauso nuo žinomų ir nežinomų veiksnių, dėl kurių „Neste“ ar jos verslo srities faktiniai veiklos rezultatai gali gerokai skirtis nuo to, kas tiesiogiai ar netiesiogiai numatyta tokiuose išankstiniuose pareiškimuose. Trečiųjų šalių pateikti išankstiniai pareiškiami nėra „Neste“ ar jos vadovybės nuomonė arba prognozės. Išankstiniai pareiškimai nėra investavimo rekomendacijos. „Neste“ nėra įpareigota tikrinti ar atnaujinti analitikų ar kitų trečiųjų šalių vertinimų arba kitų išankstinių pareiškimų. Kai veikiate remdamiesi išankstiniais pareiškimais, patys prisiimate visą atsakomybę ir riziką.

Taip pat atsakote už visus duomenis, kuriuos pateikėte dėl Paslaugų teikimo. „Neste“ turi teisę skelbti ir kitaip naudoti per Paslaugas „Neste“ pateiktus duomenis (asmens duomenų tvarkymas aprašytas NESTE privatumo svetainėje) . Be to, „Neste“ pasilieka teisę bet kada tokius duomenis ištrinti. Paslaugose taip pat gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. Atidarydami tokias nuorodas, paliekate „Neste“ teikiamas Paslaugas. „Neste“ jokiu būdu neatsako už tokių interneto svetainių veikimą, jų renkamų duomenų tvarkymą, jose pateikiamos informacijos turinį, teisingumą ar tikslumą arba tokių interneto svetainių naudojimą. „Neste“ nekontroliuoja tokių interneto svetainių pobūdžio ar turinio. „Neste“ nerekomenduoja tokių interneto svetainių, jose pateikiamos informacijos ar trečiosios šalies teikiamų produktų ar paslaugų. Rekomenduojame atidžiai perskaityti šių interneto svetainių naudojimo taisykles ir privatumo politiką.

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

„Neste“ gali bet kada keisti Paslaugas be išankstinio pranešimo ar kompensacijos. „Neste“ taip pat gali bet kada nutraukti Paslaugų teikimą ir ištrinti Paslaugose esančius ir jas pasitelkiant renkamus ir tvarkomus duomenis be išankstinio įspėjimo. „Neste“ gali bet kada vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Paslaugų sąlygas, pranešdama apie Paslaugų pasikeitimus arba susisiekdama su jumis kitais būdais. Keitimas įsigalioja apie jį paskelbus Paslaugose arba kitais būdais įteikus pranešimą.

Jei gavę pranešimą ir toliau naudojatės Paslaugomis, tai reiškia, kad sutinkate su pakeistomis Paslaugų sąlygomis. Nesutikę su pakeitimais, deja, nebegalėsite toliau naudotis mūsų Paslaugomis. „Neste“ turi teisę laisvai perduoti sutartį, kuriai taikomos šios Paslaugų sąlygos, trečiajai šaliai, pranešusi apie tai Paslaugose arba susisiekusi su jumis kitu būdu. Nustačius, kad kuri nors Paslaugų sąlygų nuostata negalioja, yra neteisėta arba jos įvykdyti neįmanoma, likusios nuostatos kaip įmanoma tiksliau aiškinamos pagal galiojančius įstatymus, atsižvelgiant į tikslą, kuriam šios sąlygos numatytos.

Kitais atžvilgiais sąlygos lieka galioti. Jei „Neste“ nepasinaudoja šiose Paslaugų sąlygose numatyta teise arba atsisako ja pasinaudoti pagal šias sąlygas, tai nekeičia „Neste“ galimybės pasinaudoti tokia teise ar kitomis teisėmis vėliau pagal šias Paslaugų sąlygas. Paslaugoms naudojame atvirąją programinę įrangą. Galite bet kuriuo metu susipažinti su naudojama atvirąja programine įranga adresu https://www.neste.com/licenses. Šie atvirosios programinės įrangos licencijos reikalavimai taikomi taip, kaip išsamiau nurodyta Paslaugose.

Šios Paslaugų sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Suomijos įstatymus, išskyrus nuostatas dėl taikytinos teisės. Galimus nesutarimus stengiamės spręsti tiesiogiai su jumis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl Paslaugų ar šių Paslaugų sąlygų, susisiekite su mumis el. paštu neste@neste.com.
Pranešimai ir pretenzijos dėl susitarimo, apimančio šias Paslaugų sąlygas, nedelsiant siunčiami adresu neste@neste.com.