NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šiomis naudojimo sąlygomis (toliau – Naudojimo sąlygos) reglamentuojamas „Neste“ interneto
svetainių (toliau – Interneto svetainė) ir kitų „Neste“ elektroninių kanalų, pavyzdžiui, „Neste“
mobiliosios aplikacijos (toliau – Aplikacija), kartu vadinamų Paslaugomis, naudojimas.
Naudojimo sąlygos yra privaloma Paslaugų sutarties tarp jūsų ir „Neste Oyj“ bei antrinių įmonių
(toliau – „Neste“) dalis.

PASLAUGŲ APIMTIS IR SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygas. Įdiegdami Aplikaciją, užsiregistruodami Paslaugų
naudotoju ar kitaip naudodamiesi Paslaugomis, patvirtinate, kad perskaitėte šias Naudojimo
sąlygas, jas supratote ir su jomis sutinkate.

JŪSŲ, KAIP NAUDOTOJO, ĮSIPAREIGOJIMAI

Paslaugų tikslas – gerinti Jūsų kaip kliento patirtį ir plėtoti mūsų veiklą siūlant Jums Interneto
svetainę ir Aplikaciją su visomis jų funkcijomis.
Laikykite savo prieigos kodą ir slaptažodį konfidencialiai ir niekam jų neatskleiskite. Privalote
reguliariai keisti savo prieigos kodą ir slaptažodį ir iškart informuoti „Neste“, kai sužinote arba
įtariate, kad jūsų slaptažodį kas nors sužinojo.
Sutikdami su šiomis Naudojimo sąlygomis, prisiimate visą atsakomybę už veiksmus, atliktus
naudojantis jūsų naudotojo paskyra ir jūsų įdiegta Aplikacija. Taip pat prisiimate visą atsakomybę
už mokėjimo operacijas ir kitus per Aplikaciją prisiimtus įsipareigojimus. Norint naudoti tam tikras
Paslaugų funkcijas, gali reikėti patvirtinti, kad jums ne mažiau kaip 18 metų. Norint naudoti
Paslaugas ar jų funkcijas, taip pat gali būti reikalaujama atskiros registracijos arba taikomos kitos
priemonės.
Be to, „Neste“ turi teisę nesiūlyti jums Paslaugų ar kai kurių jų funkcijų. Pavyzdžiui, produktams,
„Neste“ siūlomiems per Paslaugas, apmokėti būtinas atskiras sprendimas dėl jūsų kreditingumo.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Intelektinės nuosavybės teisės apima Paslaugas, jų turinį ir konfidencialią „Neste“, grupės įmonių
ir galimų trečiųjų šalių informaciją. Draudžiama be leidimo kopijuoti ir dalytis Paslaugomis ir jų
turiniu, nebent tai leidžiama šiomis Naudojimo sąlygomis.

Be išankstinio rašytinio „Neste“ sutikimo neturite teisės:
– kopijuoti arba naudoti Paslaugų ar bet kokios jose esančios medžiagos kitiems tikslams nei
numatyti Paslaugų teikimo sąlygose;
– parduoti, platinti ar kitaip perduoti Paslaugų ar jose esančios medžiagos trečiajai šaliai;
– kurti iš Paslaugų ar jose esančios medžiagos išvestinius kūrinius;
– naudoti Paslaugų ar jose esančios medžiagos komerciniais tikslais arba
– leisti imtis bet kurio iš aukščiau išvardintų veiksmų trečiajai šaliai.
Sutinkate nekopijuoti Interneto svetainėje pateikiamos medžiagos ar kitų duomenų. Galite
atsisiųsti vieną Interneto svetainėje pateikiamos medžiagos kopiją į vieną kompiuterį ir naudoti
asmeniniais nekomerciniais tikslais, išskyrus atvejus, kai gavote atskirą rašytinį „Neste“ leidimą
naudoti kitokiai paskirčiai.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

Kiek leidžiama įstatymais, Interneto svetainėje esanti informacija pateikiama tik informaciniais tikslais,
nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos, įskaitant garantijas dėl tinkamumo prekybai,
intelektinės nuosavybės nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui. Jei Interneto svetainėje
pateikiama nuoroda į trečiosios šalies interneto svetainę, tokia nuoroda yra skirta naudotojų
patogumui ir „Neste“ neatsako už toje svetainėje pateikiamos informacijos turinį ar tikslumą.
Kiek leidžiama įstatymais, „Neste“ jokiu būdu neatsako už žalą, įskaitant, be apribojimų, netiesioginę,
pasekminę ar specialią žalą, tokią kaip pajamų arba pelno praradimas, laikinas veiklos sustabdymas
arba duomenų ar informacijos praradimas, kylančią dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis
Interneto svetainės informacija.
„Neste“ neatsako už jokias netiesiogines išlaidas, žalą ar nuostolius (įskaitant draudimo
įsigijimą), atsirandančius dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Paslaugomis. Be to, „Neste“
neatsako už nuostolius, patirtus dėl nenugalimos jėgos ar kito lygiaverčio neprognozuojamo
įvykio, trukdančio „Neste“ veiklai.
„Neste“ negarantuoja, kad Paslaugos bus prieinamos be pertrūkių, ir neprisiima atsakomybės už
duomenų praradimą ar galimus nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugos teikimo pertrūkio.
Paslaugos ir Paslaugose išsaugoti duomenys gali būti laikinai nepasiekiami, pavyzdžiui, dėl
serverio techninės priežiūros darbų, o duomenys ir kita medžiaga gali būti sunaikinta arba visam
laikui prarasta dėl nenumatytų priežasčių. „Neste“ stengiasi kiek įmanoma anksčiau pranešti apie
Paslaugų teikimo pertrūkius.
„Neste“ turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą arba uždrausti naudotis Paslaugomis ar jų dalimi,
taip pat atsisakyti įvykdyti jūsų pirkimą ar kitus veiksmus, atliekamus naudojantis Paslaugomis,
ypač dėl šių priežasčių:

i) saugos sumetimais;
ii) esant pagrindui įtarti, kad Paslaugos ar jų funkcijos naudojamos neleistinai, neteisėtai ar
sukčiaujant,
arba
iii) jums naudojantis Paslaugomis ar jų funkcijomis būdu, kuris iš esmės prieštarauja šioms
Naudojimo sąlygoms arba specialioms Paslaugų teikimo sąlygoms.
Dalyje Paslaugų gali būti pateikiama išankstinių pareiškimų apie „Neste“ veiklą, jos rezultatus ir
finansinę būklę. Išankstiniais pareiškimais yra arba gali būti laikomi pareiškimai, kurie nėra
pagrįsti istoriniais faktais. Išankstiniai pareiškimai grindžiami vyraujančiais lūkesčiais ir
prielaidomis. Jie priklauso nuo žinomų ir nežinomų veiksnių, dėl kurių „Neste“ ar jos verslo srities
faktiniai veiklos rezultatai gali gerokai skirtis nuo to, kas tiesiogiai ar netiesiogiai numatyta
tokiuose išankstiniuose pareiškimuose.
Trečiųjų šalių pateikti išankstiniai pareiškiami nėra „Neste“ ar jos vadovybės nuomonė arba
prognozės. Išankstiniai pareiškimai nėra investavimo rekomendacijos. „Neste“ nėra įpareigota
tikrinti ar atnaujinti analitikų ar kitų trečiųjų šalių vertinimų arba kitų išankstinių pareiškimų. Kai
veikiate remdamiesi išankstiniais pareiškimais, patys prisiimate visą atsakomybę ir riziką.
Taip pat atsakote už visus duomenis, kuriuos pateikėte dėl Paslaugų teikimo. „Neste“ turi teisę
skelbti ir kitaip naudoti per Paslaugas „Neste“ pateiktus duomenis. Be to, „Neste“ pasilieka teisę
bet kada tokius duomenis ištrinti. Paslaugose taip pat gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto
svetaines. Atidarydami tokias nuorodas, paliekate „Neste“ teikiamas Paslaugas. „Neste“ jokiu
būdu neatsako už tokių interneto svetainių veikimą, jų renkamų duomenų tvarkymą, jose
pateikiamos informacijos turinį, teisingumą ar tikslumą arba tokių interneto svetainių naudojimą.
„Neste“ nekontroliuoja tokių interneto svetainių pobūdžio ar turinio.
„Neste“ nerekomenduoja tokių interneto svetainių, jose pateikiamos informacijos ar trečiosios
šalies teikiamų produktų ar paslaugų. Rekomenduojame atidžiai perskaityti šių interneto
svetainių naudojimo taisykles ir privatumo politiką.

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

„Neste“ gali bet kada keisti Paslaugas be išankstinio pranešimo ar kompensacijos. „Neste“ taip
pat gali bet kada nutraukti Paslaugų teikimą ir ištrinti Paslaugose esančius ir jas pasitelkiant
renkamus ir tvarkomus duomenis be išankstinio įspėjimo. „Neste“ gali bet kada vienašališkai
pakeisti ar papildyti šias Naudojimo sąlygas, pranešdama apie Paslaugų pasikeitimus arba
susisiekdama su jumis kitais būdais. Keitimas įsigalioja apie jį paskelbus Paslaugose arba kitais
būdais įteikus pranešimą.
Jei gavę pranešimą ir toliau naudojatės Paslaugomis, tai reiškia, kad sutinkate su pakeistomis
Naudojimo sąlygomis. Nesutikę su pakeitimais, deja, nebegalėsite toliau naudotis mūsų
Paslaugomis. „Neste“ turi teisę laisvai perduoti sutartį, kuriai taikomos šios Naudojimo sąlygos,
trečiajai šaliai, pranešusi apie tai Paslaugose arba susisiekusi su jumis kitu būdu.
Nustačius, kad kuri nors Naudojimo sąlygų nuostata negalioja, yra neteisėta arba jos įvykdyti
neįmanoma, likusios nuostatos kaip įmanoma tiksliau aiškinamos pagal galiojančius įstatymus,
atsižvelgiant į tikslą, kuriam šios sąlygos numatytos. Kitais atžvilgiais sąlygos lieka galioti. Jei

„Neste“ nepasinaudoja šiose Naudojimo sąlygose numatyta teise arba atsisako ja pasinaudoti
pagal šias sąlygas, tai nekeičia „Neste“ galimybės pasinaudoti tokia teise ar kitomis teisėmis
vėliau pagal šias Naudojimo sąlygas. Paslaugoms naudojame atvirąją programinę įrangą. Galite
bet kuriuo metu susipažinti su naudojama atvirąja programine įranga adresu [lisää linkki ja neste-
appi- lisenssit sivun mahdollinen englanninkielinen nimi] ir neste.fi licencijose. Šie atvirosios
programinės įrangos licencijos reikalavimai taikomi taip, kaip išsamiau nurodyta Paslaugose.
Šios Naudojimo sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Suomijos įstatymus, išskyrus
nuostatas dėl taikytinos teisės. Galimus nesutarimus stengiamės spręsti tiesiogiai su jumis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl Paslaugų ar šių Naudojimo sąlygų, susisiekite su mumis el. paštu
neste@neste.com.
Pranešimai ir pretenzijos dėl susitarimo, apimančio šias Naudojimo sąlygas, nedelsiant siunčiami
adresu neste@neste.com.