Informacija pildantiems anketas

Kas yra galutinis naudos gavėjas?

Juridiniai asmenys, kurie kreipiasi į Neste dėl sutarties sudarymo, privalo pateikti informaciją apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 str. 14 d. nustatyta, kad Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:
1) juridiniame asmenyje:
a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);
b) juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;
2) patikos fonduose – visi šie asmenys:
a) patikėtojas (patikėtojai);
b) patikėtinis (patikėtiniai);
c) saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama;
d) fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia;
e) bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;
3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas. 

Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 str. 1 d. visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Kas yra politiškai pažeidžiamas asmuo?

Juridiniai asmenys, kurie kreipiasi į Neste dėl sutarties sudarymo, privalo pateikti informaciją apie juridinio asmens galutinius naudos gavėjus ir nurodyt, ar jie nėra politiškai pažeidžiami asmenys.  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 str. 18 ir 19 d. nustatyta, kad Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 

Kokius duomenis tvarkome kredito rizikos valdymo tikslais?

Asmenys norintys gauti kreditą turi patvirtinti, kad supranta ir sutinka, jog kredito rizikai vertinti ir atsiradusiam įsiskolinimui valdyti būtų gauti mokumui vertinti reikalingi duomenys: Skolininkų administravimo informacinėje sistemoje, tvarkomoje UAB „Creditinfo Lietuva” (juridinio asmens kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, 01112 Vilnius) ir kituose skolininkų registruose – duomenys apie įsiskolinimą. Taip pat turite sutikti, kad aukščiau minėti duomenys būtų tikrinami per UAB „Creditinfo Lietuva”, UAB „Neste Lietuva” įgaliotą duomenų tvarkytoją. Šis sutikimas suteikia teisę gauti informaciją iš aukščiau minėtų šaltinių tiek kartų, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir yra būtina vertinant mano mokumą prieš suteikiant kreditą ir/arba valdant vėliau atsiradusį įsiskolinimą, tačiau ne ilgiau nei įsiskolinimas bus padengtas ir vadovaujantis protingumo principu. Informuojame, kad turite teisę: susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į duomenų valdytoją UAB „Neste Lietuva”, juridinio asmens kodas 211472890, esančią adresu P. Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, tel. (8 5) 212 3357.

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kaip?

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama https://www.neste.lt/lt/sveiki-atvyke-i-neste-privatumo-svetaine.

Ši svetainė skirta supažindinti Jus su procesu kaip NESTE renka, tvarko ir saugo Jūsų asmeninius duomenis. Taip pat šioje svetainėje pateikiame informaciją apie tai, kur galite sužinoti daugiau apie asmeninių duomenų tvarkymą, kokias teises suteikia ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kaip mes galime Jums padėti pasinaudoti minėtomis teisėmis.

Informacija verslo klientams

Jei Neste korteles perduodate naudotis savo darbuotojams, Jūs turite juos informuoti apie asmens duomenų tvarkymą pateikdami žemiau nurodytą informaciją:  
- „Neste“ tvarkys tokius darbuotojo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, kortelės numeris, įsigytų degalų rūšis, kiekis, degalų pirkimo data ir vieta. Šiuos duomenis „Neste“ teiks Klientui. Duomenys bus gaunami tiesiogiai iš Kliento darbuotojų ir (ar) „Neste“ grupės įmonių. Duomenys bus tvarkomi teisėto intereso pagrindu 120 mėn. nuo degalų įsigijimo. Kliento darbuotojų vardai ir pavardės bus tvarkomi tik kortelės galiojimo metu. Duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo, nuolaidų suteikimo ir atsiskaitymų administravimo tikslu. Duomenų gavėjai bus paslaugų teikėjai, bankai, „Neste“ grupės įmonės, IT paslaugų teikėjai, rinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai, kredito kontrolieriai ir kiti tinkamą paslaugų teikimą tikrinantys asmenys, mokėjimų bei sąskaitų išrašymo paslaugų teikėjai, kiti partneriai.
- darbuotojas turi šias teises: teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ar juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti perkelti jo duomenis; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie teises galima gauti pateikus užklausą el. paštu
korteles@neste.com.
- kontaktinius „Neste“ duomenis, nurodytus šioje sutartyje.  

 

PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ RINKIMO PAGRINDUS

NUO: UAB "Neste Lietuva"

KAM: potencialiems Neste tiekėjams / klientams / partneriams

DĖL: Jūsų akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir vadovybės narių asmens duomenų pateikimo

Prieš pradėdama verslo santykius su potencialiais tiekėjais, klientais ir kitais partneriais Neste prašo jų pateikti akcininkų, naudos gavėjų bei vadovybės narių asmens duomenis.

Tai yra rašytinis Neste prašymas pateikti tokius duomenis. Šiame prašyme aprašome teisinį tokių duomenų gavimo pagrindą ir nurodome savo įsipareigojimus dėl duomenų tvarkymo.

1.       Pagrindas gauti šiuos duomenis

Prieš pradėdama bendradarbiavimą su naujais tiekėjais, klientais ir kitais partneriais, Neste atlieka kredito rizikos, atitikties ir tvarumo įvertinimą, kad užtikrintų Neste veiklos atitiktį vietiniams teisės aktų reikalavimams. Duomenų tvarkymas apima asmeninę informaciją iš akcininkų, galutinių naudos gavėjų ir vadovybės narių (vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamoji vieta ir gimimo data bei tai, ar asmuo yra įtrauktas į sankcijų sąrašą, ar jis yra politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP)).

Surinkta informacija bus naudojama tiekėjų, klientų (partnerių) rizikos lygiui įvertinti ir kredito bei atitikties peržiūrai atlikti. Tvarkymas grindžiamas Neste interesu žinoti apie savo partnerius ir įsitikinti, kad Neste nedalyvaus pinigų plovimo ar kitoje nusikalstamoje ar neetiškoje veikloje.

2.       Asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimai

Informacija renkama iš potencialių partnerių, viešųjų duomenų bazių ir kitų šaltinių. Mes kaupiame saugome informaciją verslo santykių su įmone laiką ir nuolat ją atnaujiname. Mes neatskleidžiame informacijos jokioms trečiosioms šalims.

Neste taiko tinkamas technines priemones ir organizacinę saugumo politiką, kad apsaugotų asmens duomenis ir informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy/how-do-we-keep-y....

Neste neperduos ir neatskleis asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų be teisinio pagrindo. https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy/do-we-share-pers...
 
Pasibaigus verslo santykiams (arba tuo atveju, jei verslo santykiai nėra užmezgami), mes saugiai ištriname pateiktą informaciją.

Informaciją apie tai, kas yra galutinis naudos gavėjas rasite šio įstatymo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41300/asr 2 str. 14 d. Pareigą turėti informaciją apie galutinį naudos gavėją nustato minėto įstatymo 25 str.

NOTICE REGARDING COLLECTING OF DATA

FROM: UAB "Neste Lietuva"

TO: Potential Suppliers / Clients / Partners of Neste

RE: Submission of Personal Data of Your Shareholders, Beneficial Owners and Management Members

Neste asks its potential suppliers, clients and other partners to provide personal data of their shareholders, ultimate beneficial owners and management members before entering into a business relationship with them.

This is Neste’s written request to provide such data. Legal ground for obtaining such data and Neste’s obligations on the processing of personal data are described in this request.

1. The basis for obtaining this data

As part of our onboarding process for new suppliers, clients and other partners, Neste performs a credit, compliance and sustainability review to ensure Neste's Compliance with local regulations. This processing includes personal information from the companies' shareholders, beneficial owners and management members (name, nationality, residence and date of birth and whether the person is listed on a list of privileges or is a Politically Exposed Person (PEP)).

Collected information will be used to assess the risk level of suppliers, clients (partners) and for credit and compliance review. The processing is based on Neste's interest in knowing its partners and ensuring that Neste will not be part of the money laundering activities or other criminal or unethical activities.

2. Personal Data Processing Obligations

The information is collected from the potential partner companies and from public databases and other sources. We store information for the time of business relationship with the company and keep it up to date. We do not disclose the information to any third parties.

Neste has appropriate technical measures and organizational security policies in place to protect personal data and information from loss, misuse, alteration, or destruction. https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy/how-do-we-keep-y....

Neste will not transfer or disclose personal data outside the European Union or the European Economic Area without legal grounds. https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are/privacy/do-we-share-pers...

After the end of business relationship (or in case the business relationship is not started), we delete the submitted information in a secure manner.

Information on what is considered an ultimate beneficial owner may be found in part 14 of Art. 2 of this law https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41300/asr.The obligation to store information about an ultimate benfecial owner is stipulated in Art. 25 of the above indicated law.